I am a customer

Do you already ordered from us? Then you can enter your account information to your account to ask.

Password
Forgotten password?

I am a new customer

If you are ordering for the first time? Then we ask for your basic information. These are kept for your next order

Create new account

Terms and conditions

Toswos.be

Rogge Benjamin

Nijverheidsstraat 46

9600 Ronse - Belgium

Commerciële benaming: Toswos.be

Ondernemingsnummer: BE 0524.770.988

Tel: +32 (0) 468 32 25 87

E-Mail: info@toswos.be

 

 

1. Toepassingsgebied

 

Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt via de website van Toswos.be. Een bestelling wordt beschouwd als zijnde geplaatst wanneer de gebruiker, na zich te identificeren, op de pagina "Bestelling bevestiging" op de knop "bevestigen" klikt. Door het plaatsen van een bestelling verklaart de gebruiker zich akkoord met de Algemene Verkoopsvoorwaarden.

 

2. Partijen

 

De natuurlijke persoon welke zijn persoonsgegevens op de website van Toswos.be invult wordt hier verder de "Gebruiker" genoemd. De Gebruiker welke een bestelling plaatst wordt verder de "Klant" genoemd. Rogge Benjamin – St-Ambrosiusstraat 53 Bus 0202 - 9600 Ronse wordt verder "Toswos.be" genoemd.

 

3. Rechtspraak

 

Middels het plaatsen van een bestelling geeft de Klant aan een juridisch bindende overeenkomst te kunnen sluiten. De bestelling is een juridisch bindende verkoopovereenkomst tussen de Klant en Toswos.be en valt onder Belgisch recht. Elk geschil over de toepassing, interpretatie, de resolutie en/of beëindiging van deze overeenkomsten valt exclusief onder de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Oudenaarde.

 

4. Privacy

 

Toswos.be respecteert de wet tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van privé-gegevens van 8 december 1992. Toswos.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Indien justitiële diensten of andere officiële instanties op juridische gronden inzage eisen in persoonlijke gegevens kan Toswos.be hiertoe overgaan.

Dit privacy reglement is van toepassing op alle activiteiten van Toswos.be. Door gebruik te maken van de diensten die Toswos.be u aanbiedt gaat u akkoord met de voorwaarden zoals die in dit reglement zijn opgenomen.

Toswos.be gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

•Als u een bestelling plaatst, hebben we uw naam, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

•Om het winkelen bij Toswos.be zo aangenaam mogelijk te laten zijn, slaan wij met uw toestemming uw persoonlijke gegevens en de gegevens met betrekking tot uw bestelling en het gebruik van onze diensten op. Hierdoor kunnen wij de website personaliseren en u titels aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

•Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u te informeren over de ontwikkeling van de website en over speciale aanbiedingen en acties. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door ons een e-mail te sturen of uw voorkeur aan te passen bij mijn account.

•Als u bij Toswos.be een account aanmaakt bewaren wij uw gegevens. In uw Toswos.be account slaan we informatie op zoals uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens, zodat u deze niet bij iedere bestelling opnieuw hoeft in te vullen.

•Gegevens over het gebruik van onze site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site verder te ontwikkelen en te verbeteren.

Toswos.be verkoopt uw gegevens niet

Toswos.be zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

5. Producten

 

Toswos.be tracht de karakteristieken van de producten zo nauwkeurig en juist mogelijk in de productbeschrijving te vermelden. De opgenomen informatie is door de fabrikanten verschaft. Toswos.be is in geen enkel geval aansprakelijk voor foutieve gegevens vermeld door de fabrikanten.

 

6. Prijzen

 

De prijzen staan vermeld in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Het Belgisch BTW tarief van 21% of 6% is van toepassing. De door Toswos.be vermelde prijzen kunnen op ieder moment gewijzigd worden. Alle prijzen staan vermeld onder voorbehoud van typfouten.

 

7. Betaling

 

Toswos.be verzendt geen bestellingen waarvoor de betaling niet volledig is voldaan. De Klant zal het bestelbedrag binnen de 2 weken overmaken op rekeningnummer 953-1224158-84 bij CITI bank. Wenst de Klant een overschrijving te doen vanop een buitenlandse rekening, dan kunnen de volgende gegevens gebruikt worden: IBAN BE03953122415884, BIC CTBKBEBX. Alle Bankkosten zijn steeds ten laste van de klant. Indien Toswos.be 2 weken na het plaatsen van de bestelling nog steeds geen betaling ontvangen heeft, wordt de bestelling beschouwd als zijnde geannuleerd door de Klant. Toswos.be is dan niet langer gebonden om zijn verplichtingen ten aanzien van deze bestelling na te komen. Indien de Klant in het verleden reeds verzaakte aan zijn verplichting om het bestelbedrag binnen de 2 weken over te maken, behoudt Toswos.be zich het recht voor om elke bestelling van de Klant eenzijdig te annuleren zonder annulatiekosten.

 

8. Levertijd

 

Ten laatste 2 werkdagen na ontvangst van de betaling van de Klant maakt Toswos.be het pakket klaar voor verzending. De uiteindelijke levertijd is afhankelijk van de gekozen transportfirma, welke voor de aflevering bij de Klant instaat. Alle pakketten worden verzonden op risico van de klant. De levertijd geld niet tijdens de jaarlijkse verlof periode.

 

9. Verzending

 

Toswos.be verzendt standaard pakketten met de Belgische Post. Toswos.be bied de Klant de mogelijkheid zijn pakket te verzenden met andere transportfirma's en dit afhankelijk van land van bestemming. De verzendkosten zijn afhankelijk van het gewicht. De Klant bevestigt dat het leveringsadres opgegeven in het elektronisch bestelformulier op de website van Toswos.be correct is. Toswos.be is niet verantwoordelijk voor een foutieve levering indien dit veroorzaakt werd door het foutief opgeven van het leveringsadres door de Klant.

 

10. Retourzending & Garantie

 

Indien de Klant bij ontvangst van zijn pakket vaststelt dat het pakket niet de producten bevat welke hij besteld had dient hij dit te melden aan Toswos.be per Mail/Brief.

Indien de producten beschadigd zijn door de transport firma, dan komt Toswos.be enkel tussen indien deze een verzekerde verzending was. U dien binnen de 2 werkdagen na ontvangst Toswos.be te contacteren en een foto te nemen van de beschadigde levering.

Indien de producten beschadigd zijn en onder garantie hersteld dienen te worden, dan dient de Klant dit te melden aan Toswos.be per Mail/Brief alvorens deze terug te sturen.

Alle verzendkosten gepaard gaande met een retourzending en een eventuele vervangende zending volgend op de retourzending zijn steeds ten laste van de Klant.

Wanneer is er GEEN Garantie:

•Ontbreken van een garantie kaart of garantie zegels op de doos

•Verwijderen van serienummers of garantie zegels op goederen

•Bij verkeerd gebruik van de goederen

•Andere garantie bepalingen (zie garantie goederen)

 

11. Herroepingsrecht

 

De Klant heeft het recht aan Toswos.be mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of op het sluiten van de dienstenovereenkomst.

Het wettelijke recht om de koop binnen 14 kalenderdagen te ontbinden, geldt slechts voor Klanten waarvan de koop buiten de bedrijfsgebouwen plaats vond. Voor kopers die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf geldt deze regeling niet.

Kopers die van deze mogelijkheid gebruik willen maken, kunnen hun verklaring tot ontbinding binnen 7 werkdagen na ontvangst van het product schriftelijk per brief of per mail kenbaar maken.

Uiterlijk 7 dagen na ontbinding van de overeenkomst dient het product onbeschadigd en in goede staat teruggezonden te worden in de originele ongeopende verpakking. De koopprijs wordt door Toswos.be aan de Klant terugbetaald binnen 30 dagen na de datum waarop het stuk waarmee de ontbinding is ingeroepen de verkoper heeft bereikt, indien aan de voorwaarden voor het correct terugsturen is voldaan. Tijdens de bedenktermijn bent u gerechtigd na te gaan of het geleverde conform is aan de aanbieding. Dit omvat echter NIET het recht om de producten te gebruiken als u zou besluiten ze terug te sturen. Indien de producten door de Klant niet of in beschadigde of verminderde toestand worden teruggezonden, dan dient de Klant de hierdoor ontstane schade te vergoeden. De Klant kan de verplichting tot schadevergoeding voorkomen door het product na aflevering niet in gebruik te nemen en bovendien alle vereiste zorg te dragen om schade of beschadiging te voorkomen. Houdt u daarom ook het verpakkingsmateriaal bij waarin de artikelen origineel geleverd werden. Artikelen die tijdens de bedenktermijn teruggestuurd worden, dienen in elk geval steeds in de originele verpakking verpakt te worden, tezamen met alle toebehoren, zoals kabels, gebruiksaanwijzingen en dergelijke meer. De kosten voor het terugsturen zijn steeds ten laste van de Klant en kunnen nooit verhaald worden op de verkopen.

Het Herroepingsrecht geldt overigens uitdrukkelijk niet voor:

•producten die tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de Klant

•producten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

•producten die snel kunnen bederven of verouderen

•producten waarvan de garantiezegel of serienummer werd verwijderd

•elektronische en computerapparatuur alsmede andere eenvoudig reproduceerbare producten, waarvan de koper de verzegeling heeft verbroken